استقامت و پایداری در قرآن

استقامت و پایداری در قرآن

عوامل رسیدن به ثبات قدم و استقامت در قرآن از این قرار است: مژده پیروزی دادن در جنگ، یاری خواستن از خداوند و یادآوری نعمت های او، داشتن قول ثابت، دوری از وعده و وعیده های مشکران و اینکه انسان به راه کج نرود و از مسیر خود منحرف نشود و در عمل خود، پایداری داشته باشد. استقامت و پایداری در قرآن ؛ باعث برخورداری از امداد غیبی و دوری از خوف و حزن می شود.
طراحي الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش هاي اسلامي

طراحي الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش هاي اسلامي

در اين مقاله با مداقه و غور در طريقت و مشي فکري، عملي و مباشر يکي از سرداران دوران دفاع مقدس، سرلشکر پاسدار شهيد احمد کاظمي تلاش مي شود الگويي نظام مند از رهبري معنوي که بر اساس ارزش هاي معنوي اسلامي نهادينه شده و به معناي خدامحوري و خداباوري در همه امور و حرکت در جهت کسب مقام خلافت اللهي است، عرضه شود.
مؤلفه های پایداری در اشعار فارسی علامه اقبال لاهوری

مؤلفه های پایداری در اشعار فارسی علامه اقبال لاهوری

در پژوهش پیش رو، پس از ارائه تعاریفی کلی پیرامون ادبیات مقاومت و نیز معرفی اجمالی شخصیت و افکار علامه اقبال لاهوری، ضمن برشمردن مؤلفه های پایداری و ارائه تصویری روشن از این شاخصه ها، به استخراج شاهد مثال هایی از اشعار فارسی این شاعر گرانقدر مبادرت ورزیده شده است.
بررسی تطبیقی مفاهیم مقاومت و پایداری در اشعار فدوی طوقان و طاهره صفارزاده

بررسی تطبیقی مفاهیم مقاومت و پایداری در اشعار فدوی طوقان و طاهره صفارزاده

این پژوهش نشان می دهد که اميال نفسانی از درون و اغوای شيطانی، همواره در کمين گمراهی انسان است، تا او را از بندگی خدای یکتا رها سازند و به دنياگرایی و شيطان پرستی وا دارند.
استعاره جهاد و پایداری در گفتمان و ایدئولوژی سیاسی رهبر: رویکرد شناختی

استعاره جهاد و پایداری در گفتمان و ایدئولوژی سیاسی رهبر: رویکرد شناختی

هدف مقاله حاضر، بررسی مفهوم جهاد، پایداری و مفاهیم مرتبط با آن در گفتمان سیاسی رهبر انقلاب اسلامی ایران است.
سوم خرداد؛ روزی به وسعت همه تاریخ ایران

سوم خرداد؛ روزی به وسعت همه تاریخ ایران

فتح خرمشهر نه يك واقعه نظامی، بلکه يك مفهوم انساني است؛ تاریخ ايران مملو از حوادث تلخ و شيرين و فراز و نشيب هاي مختلف است.
۴
آرشیو