گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تیمم(4) شک بین وضوی جبیره ای و تیمّم

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تیمم(4) شک بین وضوی جبیره ای و تیمّم

كسی كه نمی داند وظیفه اش تیمّم است یا وضوی جبیره، بنابر احتیاط واجب باید هردو را به جا آورد.
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تیمم(2) زمان تیمّم نیابتی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تیمم(2) زمان تیمّم نیابتی

هرکسی چنانچه بتواند، باید اعمال وضو، غسل، تیمّم را خود انجام دهد...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تیمم(1) تیمّم کسی که دستانش قطع شده

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تیمم(1) تیمّم کسی که دستانش قطع شده

شخصی که یک دست او از بالای آرنج قطع شده، اگر هنگام مسح صورت، کف دست سالم را به صورت افقی از بالا به پا یین بکشد، به طوری که همه پیشانی را بپوشاند کافی است.
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام نماز(33) نماز خواندن نشسته یا ایستاده با وجود پای مصنوعی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام نماز(33) نماز خواندن نشسته یا ایستاده با وجود پای مصنوعی

برادارن جانبازی كه به طور نشسته یا خوابیده نماز می خوانند و ركوع و سجود را با اشاره انجام می دهند، در صورتی كه شك کنند كه آیا در حال ركوع هستند یا سجده، تكلیفشان چیست؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام نماز(32) نقص عضوی که مانع از امام جماعت شدن می شود

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام نماز(32) نقص عضوی که مانع از امام جماعت شدن می شود

در چه صورت نقص عضو باعث می شود كه شخصی نتواند امام جماعت برای افراد سالم شود؟
۱۱
آرشیو