گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو(47) مسح روی كفش طبی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو(47) مسح روی كفش طبی

پاهای من به گونه ای آسیب دیده است كه باید دائماً كفش های مخصوص طبی به پا داشته باشم و برای كشیدن مسح پا، به ویژه در مواقعی كه خارج از منزل هستم، درآوردن کفش برایم بسیار مشقت دارد. چه باید بكنم.
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو(46) وضو با دست مصنوعی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو(46) وضو با دست مصنوعی

آیا دست مصنوعی در حكم جبیره است و در هنگام وضو باید دست مرطوب را بر آن كشید؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو(45) وضو با دستان مرتعش و لرزان

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو(45) وضو با دستان مرتعش و لرزان

فردی كه بیماری صرع دارد و دست هایش دچار لرزه و رعشه مداوم است یا بی اختیار تكان می خورد، برای گرفتن وضو چه تكلیفی دارد؟ آیا باید نایب بگیرد؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو(44) وضو با دست مجروح

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو(44) وضو با دست مجروح

در وضوی جبیره ای، آیا اگر قسمت مجروح را كه تا مچ یا آرنج است در كیسه پلاستیكی بگذارد و وضو بگیرد...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو(43) وضو گرفتن با زخمی كه خونریزی دارد

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو(43) وضو گرفتن با زخمی كه خونریزی دارد

اگر در جای وضو زخمی باشد كه خون آن قطع نمی شود، ولی آب برای آن ضرر ندارد، برای وضو چه باید كرد؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام طهارت(1) كسی كه با دست و زانو راه می رود

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام طهارت(1) كسی كه با دست و زانو راه می رود

چگونگی تطهیر نجاست دست یا زانوی كسی كه با دست و زانو راه می رود و هم چنین، انتهای عصا و پای مصنوعی...
۲
آرشیو